شبیه خوانی محرم نود و شش بیمرغ محاسن و معایب

درخواست حذف این مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

بالا ه شبیه خوانی محرم امسال هم با تمام حواشی اش در بیمرغ  تمام شد.

این شبیه خوانی دارای نقاط ضعف و قوتی بود

نقاط قوت شبیه خوانی امسال وداع جناب مختاری پس از 25 سال با مراسم شبیه خوانی و دادن نقش عمرسعد ((ملعون)) به احمد رضا مسعودی از جوانان با استعداد بیمرغ بود

این عمل آقای مختاری یکی از سنتهای غلط بیمرغ در رابطه با ارثی بودن شبیه خوانی را ش ت این تقدیم نقش در حالی است که پوریا مختاری فرزند آقای مختاری در نقشهای مختلف نمایشی استعداد خود را نشان داد ولی با این وجود نقش را به آقای مسعودی دادند باشد که این راه برای بقیه نقشها هم باز شود

مورد دیگر از نقاط قوت اجرای قسمتی از نقش علیه السلام توسط حسن رضا فرخی مداح خوب روستایمان بود که نشان از روحیه بالای جناب خصلتی در وابسته نبودن به نقش های  شبیه خوانی می باشد

مورد سوم تحویل نقش حضرت عباس علیه السلام از حاج عباس فرخی  با فرزندشان بود شاید موروثی بودن این موضوع تنها نقطه ضعف آن باشد ولی فرزند جناب فرخی امروز نشان دادند که به شایستگی می توانند نقش مربوطه را ایفا کنند و بلکه با قوت و توانایی جوانی رنگ و روی تازه ای به این نقش دادند

مورد چهارم جوانگرایی در اکثر نقشهای مهم است با توجه به این که نقش ها نیاز به تکاپوی زیادی دارند و جوانان باید در این عرصه برای سالهای آینده تجربه ب کنند.

مورد پنجم تحویل نقش حضرت علی اکبر علیه السلام به آقای جوانبخت بود که این گذشت در تمام نقشهای جای بسیار امیدواری در روند رو به رشد اخلاق مداری در

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]